• بوشهر، ناحیه صنعتی بنه گز، شرکت آبزی فرآیند
  • 077-35263461
  • info@abzifb.com
  • 077-35231434