Saturday - Wednesday8:00 - 18:00
Thursday - Friday8:00 - 13:00