محصولات ماهی:

گربه ماهی - Catfish
ماهی سلطان ابراهیم - threadfin bream
ماهی سارم ـ Talang queenfish
مارماهی ـ Snakeheadfish
ماهی حسون - Saurida tumbil