تصاویر محصولات و مجموعه

تصاویر آبزیان:

تصاویر بسته‌بندی محصولات:

تصاویر مجموعه:

بازدید سرکارخانم انسیه خزعلی از خط فرآوری و بسته بندی: